Xem script List nghe cao cấp

 

 

Luyện nghe

A. Nghe clip sau đây và trả lời câu hỏi.

효도의 모습

 

 

전통적인 효도에 대해 설명에 대해 맞지 않는 것을 고르십시오.

Chính xác! Sai mất rồi!

남자는 무엇을 걱정하고 있습니까?

Chính xác! Sai mất rồi!

여자의 생각과 같은 것을 모두 고르세요.

Hãy chọn 2 câu trả lời đúng.

Chính xác! Sai mất rồi!

Mời bạn nhập tên và email để gửi điểm số của mình về Kookmin KSL

Từ vựng

 

  • 어떠하다: thế nào, ra sao
  • 여기다: cho rằng, xem như là, nghĩ là
  • 대하다: đối xử, đối đãi
  • 물려받다 : thừa kế, thừa hưởng.
  • 산소: phần mộ
  • 분가를 하다: ra ở riêng
  • 형편 : tình hình, hoàn cảnh
  • 하긴: thực ra

Cấu trúc câu

  • A+다 못해: không gì bằng, đến độ

“눈으로 덮인 산은 희다 못해 눈이 시리다.”

  • V+는가 하면: nếu có… thì cũng có…

“같은 반이라도, 몇 명은 공부하는가 하면 몇 명은 게임을 하고 있다.”

 

 

Xem script List nghe cao cấp