Xem script List nghe cao cấp

 

Luyện nghe

A. Nghe clip sau đây và trả lời câu hỏi.

선을 봤다는 소문을 들었어

 

 

민수는 어떤 사람인 것 같습니까?

Chính xác! Sai mất rồi!

지연이는 왜 선을 봤습니까?

Chính xác! Sai mất rồi!

준석이의 결혼에 대한 생각은 어떻습니까?

Chính xác! Sai mất rồi!

Mời bạn nhập tên và email để gửi điểm số của mình về Kookmin KSL

Từ vựng

  • 선보다 : xem mắt, coi mặt
  • 입이 가볍다 : lẻo mép, hay chuyện, lắm lời
  • 바가지를 긁다 : Cằn nhằn, đay nghiến, chì chiết.
  • 사랑이 식다: tình yêu nguội lạnh, nhạt phai
  • 비행기(를) 태우다: cho lên mây (Khen ngợi quá mức)
  • 하여튼 : dù sao chăng nữa, dù sao đi nữa.

Cấu trúc câu

  • A/V+ㄴ/는다면서(요)?: nghe nói…., bạn đã nói rằng… phải không?

“가: 친구가 키가 크다면서요?

나: 네, 그런데 어떻게 아셨어요?

가: 토미 씨한테 들었어요.”

 

 

Xem script List nghe cao cấp