0

TOPIKII 듣기 03

Chào mừng các bạn đến bài thi khảo sát năng lực của Hàn Ngữ Kookmin. Có thể có một số phát sinh trong quá trình thi, mong các bạn give feedback ở comment để các lần sau Kookmin sẽ khắc phục và đưa ra trải nghiệm tốt hơn. Cảm ơn các bạn.

Có một số lưu ý nhỏ khi làm bài thi đó là:

* Các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi chọn câu trả lời.
* Bài thi không thể nộp nếu có câu trả lời trống, vì thế các bạn cần chọn hết đáp án để có thể nạp bài thi.
* Nhiều bài nghe có thể bị load cùng 1 lúc, nếu gặp trường hợp này mong các bạn stop các bài bạn không muốn nghe và bật khi bạn vào làm bài đó.

1 / 50

1. ※ [1~3]다음을 듣고 알맞은 그림을 고르십시오.(각 2점)

4 / 50

4. ※ [4~8]다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오.(각 2점)

4.

5 / 50

6 / 50

7 / 50

8 / 50

9 / 50

9. ※ [9~12] 다음 대화를 잘 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

9.

10 / 50

11 / 50

12 / 50

13 / 50

13. ※[13~16] 다음을 듣고 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. (각 2점)

13.

14 / 50

15 / 50

16 / 50

17 / 50

18 / 50

18. ※ [17~20] 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. (각 2점)

17.

19 / 50

20 / 50

21 / 50

21. ※ [21~22] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

21. 남자의 중심 생각으로 알맞은 것을 고르십시오.

22 / 50

22. 22. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

23 / 50

23. ※ [23~24]다음을 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

23. 여자가 무엇을 하고 있는지 고르십시오.

24 / 50

24. 24. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

25 / 50

25. ※ [25~26] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

25.남자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

26 / 50

26. 26. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

27 / 50

27. ※ [27~28] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

27. 여자가 남자에게 말하는 의도를 고르십시오.

28 / 50

28. 28. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

29 / 50

29. ※ [29~30] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

29. 남자는 누구인지 고르십시오.

30 / 50

30. 30. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

31 / 50

31. ※ [31~32] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

31. 남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

32 / 50

32. 32. 남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오.

33 / 50

33. ※ [33~34] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

33. 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오.

34 / 50

34. 34. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

35 / 50

35. ※ [35~36] 다음을 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

35. 남자는 무엇을 하고 있는지 맞는 것을 고르십시오.

36 / 50

36. 36. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

37 / 50

37. ※ [37~38]다음은 교양 프로그램입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

37.여자의 중심 생각으로 알맞은 것을 고르십시오.

38 / 50

38. 38.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

 

39 / 50

39. ※ [39~40]다음은 대담입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

39. 이 담화 앞의 내용으로 알맞은 것을 고르십시오.

40 / 50

40. 40.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

41 / 50

41. ※ [41~42] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

41. 이 강연의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

42 / 50

42. 42. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

43 / 50

43. ※ [43~44] 다음은 다큐멘터리입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

43. 이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

44 / 50

44. 44. 이 나뭇잎을 일반 동물들이 꺼리는 이유로 맞는 것을 고르십시오.

45 / 50

45. ※ [45~46] 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. (각 2점)

45. 들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

46 / 50

46. 46. 여자의 말하는 방식으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

47 / 50

47. ※ [47~48]다음은 대담입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

47.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

48 / 50

48. 48.남자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

49 / 50

49. ※ [49~50]다음은 강연입니다.잘 듣고 물음에 답하십시오.(각 2점)

49.들은 내용과 일치하는 것을 고르십시오.

50 / 50

50. 50.여자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

Vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn:

Your score is

0

TOPIKII 읽기 03

한국어 능력 시험

TOPIKII 읽기 (1번 ~ 50번)

1 / 50

1. * [1~2] (...)에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

1. 책을 많이 (   ) 지식을 쌓을 수 있다.

2 / 50

2. 2. 꽃이 피기 시작하는 걸 보니 봄이 (   ) 

3 / 50

3. ※ [3~4] 밑줄 친 부분과 의미가 가장 비슷한 것을 고르십시오. (각 2점)

  1. 시험이 시작되자 교실은 숨소리가 들릴 만큼 조용해졌다.

4 / 50

4. 4. 집의 분위기는 꾸미기 나름이다.

5 / 50

5. ※ [5~8]다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오.(각 2점)

5.

6 / 50

6. 6.

7 / 50

7. 7.

8 / 50

8. 8.

9 / 50

9. ※ [9~12]다음 글 또는 그래프의 내용과 같은 것을 고르십시오.(각 2점)

9.

10 / 50

10. 10.

11 / 50

11. 11. 지난 13일 인주경찰서에 편지 한 통이 배달되었다.편지를 보낸 사람은 지난달 인주시를 방문했다가 지갑을 잃어버린 외국인 관광객 장 모 씨였다. 장 씨는 말이 통하지 않아 지갑을 찾는 데 어려움을 겪었다.그때 한 경찰이 사전과 몸짓을 이용해 장 씨와 이야기하며 잃어버린 지갑을 찾는 데 도움을 주었다.이에 장 씨가 고마움을 담은 감사 편지를 보낸 것이다.

12 / 50

12. 12. 최근 공연을 혼자 보는 사람들이 많아졌다.친구나 연인이 함께 보는 장르로 생각했던 뮤지컬,연극 등도 혼자 보는 사람들이 늘어난 것이다. 한 조사 결과에 따르면 열 명 중 네 명이 혼자 공연을 관람하는 것으로 나타났다.혼자 공연을 보는 사람들은 함께 간 사람에게 신경을 쓰지 않고 공연에만 집중할 수 있어서 좋다고 말한다.

13 / 50

13. ※ [13~15]다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오.(각 2점)

13.

(가)개와 고양이는 사이가 나쁜 것으로 유명하다.
(나)개가 앞발을 드는 행동은 함께 놀고 싶다는 의미이다.
(다)그런데 고양이는 이런 행동을 공격하는 것으로 오해하는 것이다.
(라)둘 사이가 안 좋은 이유는 표현을 서로 다르게 받아들이기 때문이다.

14 / 50

14. 14.

(가)시대가 변하면서 회식 문화가 바뀌고 있는 것이다.
(나)직장에서는 좋은 업무 분위기를 위해서 회식을 한다.
(다)예전에는 직장에서 회식을 할 때 주로 술을 많이 마셨다.
(라)그러나 요즘에는 회식 대신에 공연을 관람하거나 맛집을 탐방하는 경우가 늘고 있다.

15 / 50

15. 15.

(가)아들은 보물을 찾기 위해 밭을 파 봤지만 아무것도 나오지 않았다.
(나)아들은 실망했지만 힘들게 밭을 판 것이 아까워서 밭에 씨를 뿌렸다.
(다)한 농부가 게으른 아들에게 밭에 보물을 숨겼다는 말을 남기고 죽었다.
(라)시간이 흘러 많은 열매가 맺혔고 아들은 그때서야 아버지의 뜻을 알게 되었다.

16 / 50

16. ※ [16~18]다음을 읽고 ( )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.(각 2점)

16. 의심과 믿음을 색깔로 비유한다면 의심은 검은색과 같고 믿음은 하얀색과 같다.아무리 흰색 물감을 많이 넣어도 검은색은 하얀색이 되지 않는다.하지만 흰색 물감은 검은색 물감 한 방울만으로도 금방 회색으로 변한다.이는 사람 사이에서도 마찬가지이다.한번 의심하게 되면 (       ).

17 / 50

17. 17. 집에서 채소를 보관하다 보면 채소가 쉽게 시든다.채소가 시드는 이유는 (       )때문이다.그래서 채소는 시간이 갈수록 시들시들 말라간다.시든 채소를 살리려면 50도의 뜨거운 물에 넣어 씻으면 된다. 그러면 순간적으로 충분한 물이 흡수되면서 채소가 다시 싱싱해진다.

18 / 50

18. 18. 조선 시대 교육기관인 서당은 (           ).추운 겨울에는 실내에 있는 시간이 많으므로 학생들에게 어려운 책을 읽게 하였다.반면 더운 여름에는 시원한 곳에 찾아가서 시를 짓게 하였다.그리고 날씨가 따뜻해서 잠이 오기 쉬운 봄과 가을에는 졸음을 쫓을 수 있도록 글씨 쓰기 연습을 시켰다.

19 / 50

19. ※ [19~20]다음을 읽고 물음에 답하십시오.(각 2점)

흥미와 재미요소를 내세워 홍보하는 마케팅 전략이 주목받고 있다. 이런 마케팅은 소비자의 호기심을 자극해 구매로 이어지게 한다. 그러나 제품의 품질이 소비자의 기대에 미치지 못하는 경우 (         ) 브랜드 이미지까지 나빠지기도 한다. 실제로 한 햄버거 회사에서 주머니 버거', '눌러 먹는 버거'를 만들어 소비자의 관심을 끌었지만 품질이 기대에 못 미치자 회사의 다른 제품까지 판매가 감소한 경우가 있었다.

  1. (     )에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 

20 / 50

20. 20. 윗글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

21 / 50

21. ※ [21~22]다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.(각 2점)

최근 동물 대신 식물을 키우려는 사람들이 늘고 있다.동물은 돌보려면 많은 시간과 비용이 드는 데 비해 식물은 키우기도 쉽고 실내 공기도 깨끗 하게 해주기 때문이다.또한 식물은 이웃과 ( )지내는 많은 현대인들에게 외로움을 달래 주거나 정서적으로 위안을 주기도 한다. 이처럼 식물을 삶의 동반자로 생각하는 사람들이 늘면서 ‘반려식물’이라는 신조어까지 생겼다.

21.(     )에 들어갈 알맞은 것을 고르십시오.

22 / 50

22. 22.위 글의 중심 생각을 고르십시오.

23 / 50

23. ※ [23~24]다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.(각 2점)

계산원으로 일하러 오라는 소식을 듣고 고민에 빠졌다.마흔을 넘은 늦은 나이 때문이었다.격려해 주는 남편 덕분에 용기를 냈다.그러나 계산하는 일은 만만치 않았다.신입 직원 교육을 받는데 주의 사항을 수첩에 적어 가며 외워도 금방 잊어버리기 일쑤였다.며칠 뒤 일을 시작한다는 말에 눈앞이 캄캄했다.
일을 시작한 첫날,아침부터 밀려드는 손님들로 인해 등에서 땀이 흘렀다. 모든 게 미숙했다.계산을 잘못 해서 창피한 적도 많았다.그래도 사람을 대하다 보니 웃을 일도 있었다.외국인 손님이 왔을 때였다.서투른 영어를 총동원해서 말을 건네려고 하자,그가 “봉투 하나 주세요.”라며 한국말을 하는 게 아닌가.순간 놀라면서도 속으로 웃음이 났다.

23.밑줄 부분에 나타난 ‘나’의 심정으로 알맞은 것을 고르십시오.

 

24 / 50

24. 24.위 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

25 / 50

25. [25~27] 다음 신문 기사의 제목을 가장 잘 설명한 것을 고르십시오. (각 2점)

25.중부 지방 비 오락가락, 내일까지 이어져

26 / 50

26. 26. 영화 '사랑', 기대감 속에 개봉 첫날 관객 수 오만 넘어

27 / 50

27. 27. 대형 마트 불황, 재래시장 매출은 나 홀로 '쑥쑥'

28 / 50

28. ※ [28~31] 다음을 읽고 (    )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

28.  동화는 어린이가 읽는 책이라는 인식이 지배적이었다. 그러나 요즘은 동화를 통해 (       ) 어른들이 늘고 있다. 동화 속 이야기는 지난 기억과 소중한 것들을 다시 일깨워 어른들을 동심의 세계로 인도 한다. 이는 나이가 많든 적든 가난하든 부유하든 누구나 공감할 수 있는 이야기가 동화 속에 존재하기 때문에 가능하다.

29 / 50

29. 29. 훌륭한 예술가는 작품 활동을 하다가 벽에 부딪히면 돌파구를 찾아낸다. 화가들에게 ( )은 ‘독’이라기보다 ‘약’이었다. 손이 떨려 그릴 수 없었던 한 화가는 종이를 잘라 물감을 칠해 붙이는 방법으로 새로운 작품 세계를 열었다. 또 가난해서 그림 재료를 살 수 없었던 어떤 화가는 담배 포장지에 스케치를 했다. 이런 예술 작품을 통해 자신만의 예술 세계를구축하였다.

30 / 50

30. 30. 지우개는 다른 문구류와 오래 닿으면 그것에 달라붙는 성질이 있다. 지우개를 만들 때 넣는 특수한 물질 때문이다. 지우개의 재료인 고무에 약품을 넣으면 고무 분자들이 결합하게 된다. 그런데 고무에 넣은 약품은 플라스틱에 들어가면 ( ) 한다. 이 때문에 지우개와 플라스틱 문구류를 함께 두면 잘 붙는다.

31 / 50

31. 31. 힙합은 자아도취적인 형식으로 나타나기도 하고 집단적 형태를 취하기도 한다. 힙합은 함께 노래를 부르고 춤을 추는 사이에 개인의 아픔도 서로 격려하고 위로하는 ( ) 나타난다. 희망을 꿈꾼다는 것이 사치였던 사람들에게 힙합은 서로의 생각을 주고받는 몸짓이며 외침이다. 그들에게 힙합은 자신의 존재 가치를 확인하게 해 주는 의식과도 같다.

32 / 50

32. ※ [32~34] 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오. (각 2점)

32.

하루살이는 하루밖에 못 살 정도로 수명이 짧다고 해서 붙은 이름이다. 그러나 하루살이 애벌레는 성충이 되기 위해 약 1년을 물속에 살고 성충이 되어서는 1∼2주 정도 산다. 하루살이 애벌레는 물속에 가라앉은 나뭇잎 등을 먹고 살지만 성충이 되면 입이 퇴화한다. 이런 까닭에 성충은 애벌레 때 몸속에 저장해 둔 영양분을 소모할 뿐 따로 먹이를 섭취하지 못한다.

33 / 50

33. 33.

눈물은 약 98%가 물로 이루어져 있다. 나머지 성분은 눈물을 흘리는 상황에 따라 달라진다. 먼지 같은 외부의 물리적 자극 때문에 흘리는 눈물에는 세균에 저항할 수 있는 단백질이 포함되어 있다. 슬플 때 흘리는 눈물에는 항균 물질뿐만 아니라 스트레스로 인해 체내에 쌓인 물질도 들어 있다. 그래서 슬플 때 울고 나면 신체에 해로운

34 / 50

34. 34.

19세기 중반까지는 태양의 위치를 기준으로 시간을 정해서 지역마다 시간이 달랐다. 이는 철도 이용이 활발해지면서 문제가 되었다. 철도 회사는 본사가 있는 지역의 시간을 기준으로 열차를 운행했다. 그래서 승객은 다른 지역에서 온 열차를 탈 때마다 자기 지역의 시간과 열차 시간이 달라 불편을 겪었다. 이를 해결하고자 캐나다의 한 철도 기사가 지구의 경도를 기준으로 하는 표준시를 제안하였고 이것이 현재의 표준시가 되었다.

35 / 50

35. ※ [35~38] 다음 글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점)

35.

미혼이라는 말에는 결혼은 꼭 해야 하는 것이지만 아직 하지 않았다는 뜻이 포함되어 있다.그러나 결혼은 필수가 아니라 선택이라고 생각하는 사람들이 증가함에 따라 미혼이라는 말 대신에 결혼을 선택하지 않는다는 의미의 비혼이라는 단어가 사용되기 시작하였다.미혼,독신 등의 단어들이 비혼이라는 단어에 자리를 내주게 된 것이다.

36 / 50

36. 36. 패션도 비즈니스의 일부이다.비즈니스를 목적으로 누군가를 만나야 한다면 비즈니스 상황에 따라 입고 나갈 옷의 색상,디자인,소재 등을 고려하여 전략적으로 이미지를 연출하는 것이 중요하다.강한 의지를 표명 해야 한다면 빳빳한 소재의 무채색 옷을 선택하는 것이 바람직하다.반면에 상대 회사와 협상을 해야 한다면 광택이 있는 부드러운 소재의 복장을 통해 편안한 분위기를 연출하는 것이 좋다.상대 회사를 상징하는 색상의 셔츠나 넥타이로 친근감을 표현할 수도 있다.

37 / 50

37. 37. 육체적.정신적 피로로 인해 무기력한 상태가 지속된다면 소진증후군을 의심해 보아야 한다.이 증후군의 대표적인 증상으로는 심한 불안감,무기력, 삶에 대한 무관심 등을 들 수 있다.일단 소진증후군을 앓게 되면 회복이 힘들다는 점을 고려할 때 휴식과 재충전을 통해 심신의 건강을 유지하려는 자세가 요구된다.평소 작은 일에 기뻐하고 행복해 함으로써 삶의 활력을 유지하는 것도 이 증후군을 예방하는 데 도움이 된다.

38 / 50

38. 38. 그동안 로봇이 주로 인간의 육체노동만을 대체해 왔다면 앞으로는 지식 노동까지도 대체하게 될 것이다.이러한 로봇의 등장으로 사람들은 일자리를 잃게 될지도 모른다는 생각을 할 수도 있다.그러나 남는 노동 자원을 로봇이 대체할 수 없는 일에 활용할 수 있다는 긍정적인 면도 있다.예를 들어 기업의 실적이나 스포츠 경기의 결과에 대한 데이터 수집이나 분석과 같은 단순 업무는 ‘로봇기자’가 담당하고 기자들은 심층 분석이나 인터뷰와 같은 깊이 있는 기사 작성에 더 집중할 수 있게 될 것이다.

39 / 50

39. ※ [39~41]다음 글에서 <보기>의 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오.(각 2점)

39. 이를 방지하기 위해 야간에 차선이 잘 보이도록 반사 기능이 있는 특수한 페인트를 사용한다.

40 / 50

40. 40. 사람에게 이름이 있다는 것은 말 그대로 자신의 이름을 걸고 세상을 살고 있다는 것을 의미한다.

41 / 50

41. 41. 저자는 각각의 상황에 맞는 협상의 원칙을 제시하면서 협상가의 입을 빌려 독자들의 궁금증을 해소시켜 준다.

42 / 50

42. ※ [42~43]다음을 읽고 물음에 답하십시오.(각 2점)

42. 밑줄 친 부분에 나타난 여주인의 심정으로 알맞은 것을 고르십시오.

43 / 50

43. 43. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

44 / 50

44. ※ [44~45] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점)

최근 한국 기업들이 국내외에서 그 경쟁력을 인정받고 있다. 이들 기업들이 국내외에서 성공할 수 있는 이유는 빠른 경영 방식, 일사불란한 리더십 등 한국적 기업 운영 방식에서 찾을 수 있다. 다만 한국 기업들이 앞으로도 계속해서 발전해 나가기 위해서는 한국인이 가진 장점을 최대화 하고 약점을 보완할 수 있는 경영 방식이 필요하다. 즉, 한국인만이 가질 수 있는 ( ) 필요가 있다. 그렇다면 한국인의 고유한 특성은 무엇인가? 많은 사람들은 ‘빨리빨리’ 문화를 떠올린다. ‘빨리빨리’ 문화는 참을성이 없고 급한 성격의 부정적인 의미로 여겨져 왔다. 그러나 현대 사회에서는 이것이 오히려 강점이 될 수 있다. 즉, 현대 사회가 하루가 다르게 변화하고 있어 ‘빨리빨리’ 적응하는 것이 성공에 유리하기때문이다.

44. 이 글의 주제로 알맞은 것을 고르십시오.

45 / 50

45. 45. (   )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

46 / 50

46. ※ [46~47]다음을 읽고 물음에 답하십시오.(각 2점)

46.위 글에서 <보기>의 글이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오.

" 경제적 관점에서 보수와 진보는 시장 경제를 조절하는 두 축인 시장과 국가의 역할에 대한 견해에 따라 구분된다."

47 / 50

47. 47.위 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

48 / 50

48. ※ [48~50]다음을 읽고 물음에 답하십시오.(각 2점)

48. 위 글을 쓴 목적으로 알맞은 것을 고르십시오.

49 / 50

49. 49. ( )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

50 / 50

50. 50. 밑줄 친 부분에 나타난 필자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오.

Vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn:

Your score is

0

TOPIKII 쓰기 03

한국어 능력 시험

TOPIKII 쓰기

1 / 4

1. ※ [51~52]다음을 읽고 ᄀ과 ᄂ에 들어갈 말을 각각 한 문장으로 쓰시오. (각 10점)

51.

2 / 4

2. 52.

3 / 4

3. 53.다음을 참고하여 ‘국내 외국인 유학생 현황’에 대한 글을 200~300자로 쓰십시오.단,글의 제목을 쓰지 마십시오.(30점)

4 / 4

4. 54.다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 글을 쓰십시오.단,문제를 그대로 옮겨 쓰지 마십시오.(50점)

Vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn:

Your score is