LUYỆN NGHE NÂNG CAO

CÁC BÀI NGHE ĐƯỢC PHÁT LẠI TỪ ĐẦU LIÊN TỤC SAU KHI BẠN BẤM NÚT START AUDIO.

Bài 01        세계화 시대

Bài 02        궁궐 통합 관람제

Bài 03        사이버 세상

Bài 04        불면증 조사

Bài 05        손발이 차고 저리다

Bài 06        한식은 병도 예방할 수 있다

Bài 07        우물 안의 개구리

Bài 08        비 올 확률이 높지 않아요

Bài 09        에이브러햄 링컨 대통령

Bài 10        한국 역사 인물의 배경과 직업

Bài 11        한국 속담

Bài 12        일회용품의 사용을 줄입시다

Bài 13        미래에는 어떤 일이 일어날까?

Bài 14        한옥이 돌아왔다

Bài 15        스타 닮은꼴

  Bài 16         사진 저작권에 대한 의견

Bài 17        간접광고

Bài 18        남자와 여자에 대한 인식

Bài 19        인류의 미래

Bài 20      제사 음식

Bài 21      20주년 결혼기념일

Bài 22      처음 만날 때 꼭 하는 질문

Bài 23        법을 통해 문제 해결

Bài 24         오락 프로그램에서 자막

Bài 25      글쓰기를 잘하는 법?

Bài 26      효도의 모습

Bài 27      중산층

Bài 28      도시기반 시설과 공공 시설

Bài 29      자신의 감정

Bài 30      면접

Bài 31      선을 봤다는 소문을 들었어

Bài 32      외국어 조기 교육

Bài 33      기가 막히는 일이 있었어요

Bài 34      사회 초년생에게 소비 방법

Bài 35      남성 육아 휴직

Bài 36      우리들 합창단

Bài 37      다문화 마을

Bài 38         평생직장

Bài 39         전화하는 모습

Bài 40        신용카드 발급 조건

Hàn Ngữ Kookmin

Trung tâm tiếng Hàn online có nhiều học viên nhất Việt Nam