LUYỆN NGHE CHUYÊN NGHÀNH

CÁC BÀI NGHE ĐƯỢC PHÁT LẠI TỪ ĐẦU LIÊN TỤC SAU KHI BẠN BẤM NÚT START AUDIO.

Bài 01        거울 세포

Bài 02        경제 발전에 영향을 미침

Bài 03       비무장지대

Bài 04         자연 생태계를 보존

Bài 05         오페라 음악과 대중가요

Bài 06         복지 혜택의 재원

Bài 07        의료 산업

Bài 08        장애인의 권익

Bài 09        물 부족 문제

Bài 10        동화

Bài 11        지진학의 유래

Bài 12        태양광 발전소

Bài 13        박람회 개최 도시

Bài 14        한여름에 얼음을 사용했다

Bài 15        신라 시대의 유리구슬

Bài 16        “ 4차 산업혁명”

Bài 17        선거 운동

Bài 18        전통 공예를 발전

Bài 19        사람의 변함

Bài 20       “1차선 사업”

Bài 21        수라상의 의미

Bài 22        방백

Bài 23      약초를 먹는 오랑우탄 발견  

Bài 24        나방

Bài 25        호박

Bài 26        친환경적인 포장재

Bài 27        적정 인구

Bài 28        국민에게 제공 생활비

Bài 29      장기 이식 기술

Bài 30   정치 세력의 균형     

Bài 31        농촌의 기능

Bài 32      모나리자 미소의 법칙

Bài 33      수컷 해마는 새끼를 낳습니다

Bài 34      사화관계 종류

Bài 35      사화관계 종류

Bài 36        고서적의 의미

Bài 37        가사와 작장 일을 병행하는

Bài 38        경기장에 가면 볼거리가 많다

Bài 39        쓰레기 소각장 건립 문제

Bài 40        에디슨의 명언

Bài 41        문화재 환수

Bài 42        깊은 맛 

Bài 43        새끼 황갈색수염상어 

Bài 44        색소폰의 위상

Bài 45        국가지점번호

Bài 46        일성록

Bài 47        직관

Bài 48        대중가요의 중심

Bài 49        구성의 모순

Bài 50        네트워크를 통한 해커의 공격

Bài 51        가면의 변함

Bài 52        난 할 수 있다

Bài 53        동물도 집을 지다

Bài 54        의료 광고

Hàn Ngữ Kookmin

Trung tâm tiếng Hàn online có nhiều học viên nhất Việt Nam