LUYỆN NGHE SƠ CẤP

CÁC BÀI NGHE ĐƯỢC PHÁT LẠI TỪ ĐẦU LIÊN TỤC SAU KHI BẠN BẤM NÚT START AUDIO.

Bài 01           대학교에 차 사랑 동아리

Bài 02          전화 이야기

Bài 03          병원

Bài 04          서당

Bài 05        소개팅

Bài 06        우체국에서 소포를 찾다

Bài 07        은행의 외국인 적용 창구

Bài 08        효도 관광

Bài 09        푸꼬억 여행

Bài 10        신입생 환영회

Bài 11        김밥 잘못 사기

Bài 12        모임에 초대하기

Bài 13        머리핀

Bài 14        노래방

Bài 15        소개팅

Bài 16        머리핀

Bài 17        소개팅쇼핑 방법

Bài 18        세탁 서비스

Bài 19        음성 메시지

Bài 20        꿈에 대한 이야기

Bài 21        카메라 사기

Bài 22        TV 보는 시간을 줄이다

Bài 23        요리 학원

Bài 24        퀴즈쇼

Bài 25        맛있는 김치찌개 식당

Bài 26        원룸에서 인스턴트 라면

Bài 27        “여보세요”의 의미

Bài 28        요가

Bài 29        학교 축제

Bài 30        학교 축제

Bài 31        방 친구와 다퉜다

Bài 32        한국말 같이 연습합시다

Bài 33        빨리 먹는 습관

Bài 34        TV에 영어 강의

Bài 35        과학 프로그램

Bài 36        소개팅

Bài 37        원룸과 오피스텔

Bài 38        한옥

Bài 39      여자 친구의 성격

Bài 40      대중 교통

Bài 41        제 친구가 내일 이사해요

Bài 42        외모 표현

Bài 43       한국말을 말할 때의 말실수

Bài 44        한국어 숙제

Bài 45        졸업 전에 꼭 하고 싶은 것들

Bài 46        한국에 연수로 가고 싶어요

Bài 47        필요한 물건을 가져가세요

Bài 48      봉사활동 같아 할래요?

Bài 49        시험 준비

Bài 50        밥그릇 손에 들지 않다

Bài 51      결혼식에서 축의금을 내다

Bài 52        부탁을 들어줘서 고마워

Bài 53        KTX를 타기

Bài 54        극장에서 하면 안되는 것

Bài 55        베트남에서 가장 큰 도시

Bài 56       물건 교환

Bài 57      필요없는 물건을 주다

Bài 58        한국어를 열심히 연습했다

Hàn Ngữ Kookmin

Trung tâm tiếng Hàn online có nhiều học viên nhất Việt Nam