LUYỆN NGHE TRUNG CẤP

CÁC BÀI NGHE ĐƯỢC PHÁT LẠI TỪ ĐẦU LIÊN TỤC SAU KHI BẠN BẤM NÚT START AUDIO.

Bài 01         신학기 안내

Bài 02          이상형을 만나면

Bài 03        한의학

Bài 04         기념일

Bài 05         교통카드의 장점

Bài 06   우체국에서는 물건을 주문함

Bài 07        백화점 문화센터

Bài 08       공부를 재미있게 하는 방법

Bài 09        저는 형과 닮다

Bài 10      상담실을 이용하는 방법

Bài 11      여행 날짜 변경

Bài 12      ‘폴리스 2’ 영화 소개

Bài 13      백화점 세일 안내

Bài 14      특별한 패션쇼

Bài 15      한류의 의미

Bài 16      관광통역 안내사 자격시험

Bài 17      한국 사람들의 개인적인 질문

Bài 18      유명한 가수 인터뷰

Bài 19      서울글로벌센터

Bài 20      부산 패키지여행 예약

Bài 21        요즘 취업률이 낮아진다

Bài 22      친구에게 추석에 대해 설명했다

Bài 23      행복하게 사는 비결

Bài 24      동대문 새벽시장

Bài 25      한국의 언어 예절

Bài 26      명절 풍습을 가르치는 곳

Bài 27      기본요금이 오르기

Bài 28        유학생활 상담

Bài 29        여가 생활 활동

Bài 30    야유회 계획 짜기

Bài 31      친구가 늦게 왔다

Bài 32      상을 받은 것을 축하합니다

Bài 33      미인에 대한 생각은 변한다

Bài 34      부산국제영화제

Bài 35      김치 소개

Bài 36      돌잔치 풍습

Bài 37        ‘좋은 만남’ 프로그램

Bài 38      친한 친구도 가족처럼 생각해요

Bài 39      의적 임꺽정

Bài 40      한국어는 내가 박사

Bài 41  이삿짐센터    

Bài 42      어젯밤 사고

Bài 43        책을 추천

Bài 44    주말 콘서트

Bài 45      한국의 산에 반했다

Bài 46      친구 문병

Bài 47      친구의 친한 친구 만남

Bài 48      불고기 요리 법

Bài 49      안내 방송이 나오는데요

Bài 50      일어나고 같이 시험 준비합시다

Bài 51        과장님의 아기 돌잔치

Bài 52        청접장을 받았아요

Bài 53        이삿짐센터

Hàn Ngữ Kookmin

Trung tâm tiếng Hàn online có nhiều học viên nhất Việt Nam