Xem script List nghe cao cấp

 

 

Luyện nghe

A. Nghe clip sau đây và trả lời câu hỏi.

기가 막히는 일이 있었어요

 

 

김 선생님은 왜 기분이 나빴습니까?

Chính xác! Sai mất rồi!

김 서생님은 서울공원을 짓는 질문을 어떻게 생각합니까?

Chính xác! Sai mất rồi!

내용과 같은 것을 고르십시오.

Chính xác! Sai mất rồi!

Mời bạn nhập tên và email để gửi điểm số của mình về Kookmin KSL

 

Từ vựng

  • 기(가) 막히다 : ngẩn người, choáng, sửng sốt
  • 학력: học vấn
  • 요즈음: gần đây, dạo này

Cấu trúc câu

  • V/A+느냐면서: hỏi… đồng thời…, hỏi… bèn…

“친구는 그동안 잘 지냈었느냐면서 반갑게 인사했다”

가 : 그렇죠. 이제 보니 그런 조사도 믿을 만한게 못 되는군요

Xem script List nghe cao cấp